Zápis do naší školy

51878997_271178623814465_5135901092030185472_n

U zápisu jsou zákonní zástupci povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Aby bylo dítě přijato, musí být splněna následující kritéria:

 

 1. Datum narození.
 • Nástup v řádném termínu:
  • První ročník základní školy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění základní školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
   • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Nástup po odkladu:
   • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, a doloží-li zákonný zástupce dítěte doporučení posouzené příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo klinickým psychologem, odloží ředitelka školy začátek základní školní docházky o jeden školní rok.
   • Začátek základní školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
   • k zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.
 1. Doporučení školského poradenského zařízení
 • přijetí žáka do vzdělávání v základní škole speciální je podmíněno souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

III. Kapacita školy

 • V případě zapsání většího počtu dětí než je kapacita školy budou žáci, které přijmeme do uvedeného počtu přijati podle následujících přednostních kritérií:
 1. Dítě s odkladem z roku 2017 na naší škole
 2. Dítě se sourozencem na naší škole
 3. Dítě se závažnějším postižením
 • Přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.  

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!